Actividade Carácter Descrición
Iniciación á investigación
(4 horas)
Obrigatorio O estudantado recibirá a información inicial necesaria sobre o programa formativo do doutoramento e sobre os obxectivos dunha tese de doutoramento e a súa formulación.
Curso: Busca, selección e xestión de bases e información científica
(20 horas)
Obrigatorio O obxetivo deste curso é que o estudantado adquira as habilidades necesarias para unha axeitada xestión dos recursos bibliográficos: procesos de busca, organización, avaliación e uso da información académica e científica.
Curso: Ferramentas e claves para a comunicación e difusión de traballos de investigación
(25 horas)
Obrigatorio O obxectivo deste curso é que o estudantado sexa capaz de estruturar convenientemente un traballo de investigación escrito e comunicar e difundir de forma axeitada os resultados da súa investigación no formato habitual de revista científica con revisores en pares.
Defensa do Plan de Investigación
(2 horas)
Obrigatorio Ao final de cada curso académico, o estudantado defenderá as actividades realizadas no curso e presentará a planificación para o curso seguinte. A defensa realizarase no tempo e forma establecidos a través dun regulamento específico aprobado pola CAPD.
Presentación de comunicacións en congresos científicos internacionais
(24 horas)
Obrigatorio O estudantado planificará esta acción de acordo co seu director/a e titor/a, segundo o seu plan de actividades, e seguindo a normativa da CAPD respecto diso.
Estadías no estranxeiro
(480 horas)
Optativo Fomentarase que cada estudante realice durante o período de doutoramento polo menos unha estadía de tres meses nun centro de investigación. O estudantado realizará a súa estadía de acordo co seu director/a e titor/a, segundo o seu plan docente, e seguindo a normativa da CAPD.
Procedementos analíticos básicos en patrimonio
(4 horas)
Optativo Dirixido ao estudantado que proceda de ramas de coñecemento humanístico, que desebvolvan unha tese de investigación aplicada a calquera ben cultural que sexa susceptible de aportar datos de interese histórico e/ou patrimonial co apoio de ferramentas instrumentais.
Materiais rochosos empregados en patrimonio cultural. Influencia da mineraloxía e textura na susceptibilidade ao deterioro e na eficacia de tratamentos
(10 horas)
Optativo O obxectivo deste curso é que o estudantado coñeza, en primeiro lugar, os diferentes tipos rochosos máis empregados na construción do patrimonio arquitectónico e arqueolóxico.
Dereito urbanístico e do medio ambiente na xestión do patrimonio cultural
(20 horas)
Optativo O obxectivo deste curso é que o estudantado adquira as habilidades necesarias para a comprensión do dereito urbanístico e do medio ambiente na xestión do patrimonio cultural (proxectos, programas, prospeccións, intervencións, etc).
Protección do patrimonio cultural subacuático
(20 horas)
Optativo O obxectivo deste curso é que o estudantado adquira as habilidades necesarias para a comprensión da protección do patrimonio cultural nun medio tan específico como o subacuático (proxectos, programas, prospeccións, intervencións, conservación, restauración, etc).
Produtos cartográficos e novas tecnoloxías
(10 horas)
Optativo O obxectivo deste curso é que o estudantado adquira as habilidades necesarias para utilización de recursos cartográficos: entidades oficiais de produción cartográfica, portais de descarga de cartografía oficial, visores de cartografía, formatos editables, programas institucionais de observación da terra.
Patrimonio cultural iberoamericano
(20 horas)
Optativo O obxectivo deste curso é que o estudantado adquira coñecementos sobre o patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, do mundo iberoamericano. Farase especial fincapé tanto no traballo sobre conceptos (cultura, patrimonio) como sobre as diversas manifestacións deste patrimonio (artístico, musical, gastronómico, paisaxístico, urbano, folclórico, etc).
Métodos de limpeza aplicados en patrimonio construido en roca: químicos, mecánicos e láser. Eficacia
(10 horas)
Optativo O obxectivo deste curso é que o estudantado coñeza, en primeiro lugar, os diferentes tipos de limpeza aplicados no patrimonio cultural construido en roca.
Curso de colorimetría aplicada no patrimonio cultural
(15 horas)
Optativo O obxectivo deste curso é que o estudantado adquira coñecementos teóricos e prácticos de medida da cor, rexistro e tratamento de datos no sistema de cor CIELAB. Tamén se exporán casos de estudo publicados de análises da cor en bens culturais e patrimonio.
Coñecemento da contorna xeolóxica urbana
(20 horas)
Optativo O obxectivo deste curso é que o estudantado coñeza os materiais, estruturas e outros aspectos xeolóxicos dos edificios e/ou estruturas urbanas que lle rodean.
Colonizadores de monumentos graníticos
(10 horas)
Optativo O obxectivo deste curso é que o estudantado adquira os coñecementos que lle permitan diferenciar os grandes grupos de colonizadores (líquenes, briófitos e prantas vasculares) nos monumentos que conforman o groso do patrimonio cultural galego.
Curso: Valor e significado do patrimonio cultural
(4 horas)
Optativo Dirixido ao estudantado que proceda de ramas de coñecemento científico e tecnolóxico, que desenvolvan unha tese de investigación aplicada a un ben cultural e que, aínda que con forte carácter científico, requira para o seu desenvolvemento ou interpretación a valoración histórica do ben e o manexo de lexislación patrimonial.
Curso: Tecnoloxías e formas de alteración do ben cultural
(4 horas)
Optativo Dirixido ao estudantado que proceda de ramas de coñecemento humanístico, que desenvolvan unha tese de investigación aplicada a un ben cultural que, aínda que con carácter humanístico, requira para o seu desenvolvemento ou interpretación a valoración do estado de conservación e diagnóstico do ben no que se centra a tese de doutoramento.
Curso: Conservación e restauración de obras de arte
(4 horas)
Optativo Dirixido ao estudantado que proceda de ramas de coñecemento humanístico, que desenvolvan unha tese de investigación aplicada a un ben cultural que, aínda que con carácter humanístico, requira para o seu desenvolvemento ou interpretación coñecementos sobre as metodoloxías de restauración e conservación de bens culturais.

 
O desenvolvemento temporal recomendado das actividades formativas para o estudantado matriculado a tempo completo (tres cursos académicos) é o seguinte:

1º ano de matrícula

  • Outubro: Actividade 1. Introdución á investigación. Se imparte en sala virtual de teledocencia. Requírese computador con cámara e micro para o seu seguimento.
  • Outubro-decembro: Actividade 2. Busca, selección e xestión de bases de información científicas. Realízase en plataforma de ensino virtual a través de material didáctico, actividades recomendadas e exercicios en liña.
  • Febreiro-maio: Actividade 3. Ferramentas e claves para a comunicación e difusión de traballos de investigación. Realizase na plataforma de ensino virtual a través de material didáctico, actividades recomendadas e exercicios en liña.
  • Xuño-xullo: Actividade 4. Defensa do Plan de Investigación. Permítese o uso de ferramentas de conexión remota.

2º ano e seguintes

  • Xuño-xullo: Cada ano o estudantado debe realizar a actividade 4. Defensa do plan de investigación.
  • Datas libres: polo menos unha vez durante todo período de doutoramento o estudantado deberá participar como coautor/a nun relatorio oral presentado nun congreso internacional con comité científico internacional.

As actividades 2 e 3 poden realizarse nunha anualidade diferente á do primeiro ano de matrícula.
Para realizar os cursos opcionais o estudantado deberá inscribirse.
O estudantado a tempo parcial realizará todas actividades axustadas ao seu calendario que se prolonga a cinco anos.