Normativa

 • Real Decreto 195/2016, do 13 de maio, polo que se establecen os requisitos para a expedición do Suplemento Europeo ao Título Universitario de Doutor
 • Real Decreto 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación e a nivel académico universitario oficial e para a convalidación de estudos estranxeiros de educación superior.
 • Real Decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan os ensinos oficiais de doutoramento
 • Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais

 

Formularios

 • TC-03. Solicitude de recoñecemento de equivalencia de título estranxeiro
 • TC-40. Solicitude de baixa do proxecto de tese
 • TC-44. Solicitude de baixa definitiva
 • TC-24. Solicitude de admisión a trámite para a lectura de tese. Programas RD 99/2011
 • TC-25. Proposta de Tribunal da tese de doutoramento (Este formulario debe ir acompañado dos TC-32 correspondentes a cada membro do tribunal proposto)
 • TC-27. Informe previo á valoración da tese
 • TC-31. Valoración da concesión de mención cum laude
 • TC-32. Solicitude de rexistro de membros de tribunal
 • TC-41. Informe de valoración posterior á defensa