Os baremos cuantitativos aplicados para a valoración de candidaturas de admisión e matrícula no Programa de Doutoramento en Protección do Patrimonio Cultural pola UVigo, USC e UDC no curso académico 2019-2020 serán os seguintes:
 

1. Cartas de aval (ata 50 puntos)

  • Carta de aval de director/a, con compromiso expreso de asumir a dirección da tese: 50 puntos
  • Carta de aval dunha persoa de prestixio no ámbito profesional ou académico no sector: 1 punto por carta (máximo 5 puntos)

 

2. Expediente académico dos títulos que dan acceso (ata 30 puntos)

  • Sobresaínte / MH (nota ≥ 9): 30 puntos
  • Notable (7 ≤ nota < 9): 20 puntos
  • Aprobado (5 < nota < 7): 10 puntos

Se son dous títulos (grao e máster) faise media. A nota do DEA non computa.
Se non se presenta expediente de calificacións, valorarase con 0 puntos.
 

3. Curriculum vitae (sempre adecuado ao patrimonio) (ata 20 puntos)